Läroverket.

Till adjunkturen i matematik fysik och modersmålet vid läroverket härstädes hafva vid ansökningstidens utgång den 27 sistl. jan. anmält sig såsom sökande fil. licentiaten J. Nord, fil. kandidaterna H. Klefberg, N. Torpson, A. G. Pettersson, C. E. Schöldström, K. Johansson och S. Bolin.
Till vikarierande adjunkter vid härv. läroverk under innevarande termin äro förordnade fil. kandidaterna K. E. Johansson och C. E. Schöldström.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 februari 1883
N:r 10.