Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 5 febr.

För skadegörelse å en skylt dömdes ynglingen Axel Linnarsson att böta 15 kr. och för fylleri 5 kr.

För tillgrepp af en jernketting hafva smederna J. F. Engström och J. R. Eklöf stått tilltalade, men blef Engström af brist på bevis frikänd, hvaremot Eklöf skides från målet, sedan ingen anledning funnits att misstänka honom för saken.

Norra häradsrätten hade i lördags ett långvarigt sammanträde å cellfängelset, från kl. 1-7 e. m.
Först hölls ransakning med för inbrottsstökd häktade Joh. P. Pettersson från Veskinde; men som han nekade uppsköts målet.

Sedermera dömdes ogifta Vendla Hansson från Buttle att för fosters läggande å lön undergå åtta månaders straffarbete.

En tredje ransakning blef uppskjuten.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 februari 1883
N:r 11.