Till revisorer

vid riksbankens härvarande afdelningskontor äro utsedde: af första kammaren: öfverstelöjtnant T. H. Borgh och konsul C. Stenberg samt af andra kammaren: riksdagsmännen A. Danielson och A. J. Lyth; och kyrkoherden S. V. Gustafson och apotekaren C. J. Marelius och af andra kammaren: riksdasmännen C. A. Bokström och P. Larsson i Fole.
Till revisorer af sjömanshusets räkenskaper och förvaltning under sistl. år utsågos vid val inför magistraten d. 7 dennes hrr E. Cramér, C. J. Kahlström och E. Gerle, samt till deras suppleanter hrr A. Sjöström, C. Gardell och J. P. Åberg.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 februari 1883
N:r 12.