Olyckshändelse.

(Meddelande).
Åter har mästermyr kräft ett offer. Husbondesonen Olof Norrby Smissarfve i Silte begaf sig, i sällskap med en sockenkamrat på måndagsafton den 12 dennes, efter att hafva samma dag bevistat en auktion vid Stenstugu i Fardhem, till fots öfver isen å Mästermyr till sitt hem. Men då de hunno ett stycke ut på myren från Levidelandet hände missödet att isen brast och båda sjönko ner till armarne; efter en stunds arbete lyckades de likväl komma upp. Norrbys kamrat vägrade derefter att i mörkret fortsätta färden öfver isen helst som öppna vakar ej i tid kunde skönjas; men Norrby sjelf ville ej återvände, utan fortsatte hemfärden ensam.
Kamraten kom kl. 5 påföljande tisdagsmorgon till Butvide i Sproge, efter att hela natten letat sig fram å isen långs landet, genomvåt och mycket medtagen af kölden samt fick sålunda med lifvet uppnå sitt hem. Norrby deremot hade ännu icke på tisdagen hemkommit, hvarför man blef orolig, helst som man aftonen förut hört starka nödrop från myren, och anstälde påföljande dag eftersökning då man fann Norrby liggande naturligtvis död och med ansigtet vändt mot isen.
Måtte denna sorgliga tilldragelse lända andra i verldsyran uppväxande ynglingar till varning att i rid vända om då man i mörker å en osäker väg stadd är!Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 februari 1883
N:r 13.