Bokauktion.

Lördagen den 24 februari från kl. 9 f. m. försäljes å Stadens Auktionskammare, genom offentlig auktion, aflidne Theologiedoktorn D. Söderbergs efterlemnade Boksamling, bestående af åtskilliga, värdefulla theologiska arbeten, en mängd grekiska och latinska läroböcker, latinska, grekiska, franska och tyska lexica, ?etenskapliga och belletirstiska arbeten på flera lefvande språk, romaner, reseskildringar och dylikt, på svenska, af framstående författare, en större samling historiska arbeten, diverse värderika tidskrifter, åtskilliga arbeten i blandade änmem samt en utsökt samling musikalier af hvarjehanda slag; skolande inropen betalas kontant.
Vid samma tillfälle försäljes äfven, i brist på utrymme, en liten nätt samling böcker, tillhörande en här i staden boende, vetebtkapligt bildad tjensteman.
Visby den 15 februari 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 februari 1883
N:r 14.