Lasarettsläkaretjensten

härstädes sökes endast af stadsläkaren d:r G. Bolling, hvilken af styrelsen blifvit förordad till tjenstens erhållande.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 februari 1883
N:r 14.