Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 19 fabr.

För våld mot polis är plåtslagerilärlingen Per Axel Renström tilltalad, men har funnit för godt att lemna orten.

En flitig poliskund, muraren Johan Holmgren, stod ånyo tilltalad för brott mot samhällsordningen. Han hade för någon tid sedan å Adelsgatan förfördelat en person. Som alltid och äfven nu erkände Holmgren otvunget sin förseelse, hbarför han dömdes att böta 20 kr.

Barnuppfostringshjelp. F. artilleristen, skräddaren Carl August Myrbeck hafe under flera år, ehuru gift med sin ännu lefvande hustru, sammanbott med ogifta Johanna Fredrika Pettersson, som födt fem barn, af hvilka ett är ute i tjenst. De öfriga äro hemma och gå omkring och tigga eller få hjelp från fattigvården, emedan mannen icke lemnar dem understöd. Qvinnan instämde derför Myhrbeck med yrkande om uppfostringsbidrag för sig och sina barn. På fråga om han vore fader till alla barnen, erkände han till en början ett barn, så två, och efter något parlamenterande alla barnen som sina. Någon större hjelp kunde han icke lemna, men ville deremot gifta sig med qvinnan, då han blefve löst från det äktenskapliga bandet. Ett sådant giftermål tillstädjer emellertid icke lagen.
Pettersson begärde i bidrag för hvarje barn tio kronor i månaden från stämningsdagen, men nedsatte sina pretentioner till fem kronor eller inalles tjugo kronor. Äfven denna summa sade M. sig icke kunna betala. Utslag faller annan dag.

Dryga böter. Som förut nämts har t. f. tullkontrollören Hesselqvist väckt åtal mot skepparen Carlsson från Kappelshamn för seglationsbrott och insmuggling af 12 k:or spritvaror. I dag dömdes Carlsson att böta 145 kr., ersätta bränvinets värde med 18 kr. 84 öre samt tullen härför och dessutom utgifva vittnesersättningar.

I vexelmålet mellan handl. Alf. Bastman i Stockholm och handl. C. J. Olsson härstädes om inlösen af en af den senare utgifven vexel på grund af köp af s. k. linnevaror af kringresande handlanden Roterosen, hvilken vexel Bastman blifvit innehafvare, föll i dag utslag, hvarigenom käromålet ogillades, enär rätten förut frikänt Olsson från betalningsskyldighet af de ifrågavarande linnevarorna, emedan Roterosen dervid handlat bedrägligt och det blifvit styrkt att omstämda vexeln låge till grund för ofvannämda köp. Dessutom ansågs Bastman ej i god tro vara innehafvare af vexeln.
Olssons kostnader i målet ålades käranden ersätta med 12 kr.
Kärandeombudet, nämdeman Eklöf från Bro, anmälde missnöje med utslaget.

Skogsåverkan. För tillgrepp af tallar å kronoparken Skogsholm dömdes arbetarne L. Stenberg och C. Hemström att hvar för sig böta 10 kr.

Ordningsmål. Snickaren J. P. Qviberg dömdes att böta 5 kr., emedan han under ett dygn lemnat ett åkdon på vägen mellan Bingesqvarn och staden.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 februari 1883
N:r 15.