Kyrkoarämma

hölls i torsdags med stadsförsamlingarna rörande nya begrafningspatsens torrläggande. I denna fråga hade, emot ett föregående beslut, inkommit från helsovårdsnämden förslag om anskaffande af annan begrafningsplats, enär nuvarande befunnits vara ytterligt vattensjuk och menlig för vattenhemtningen i stadens brunnar. Ett af ingeniören C. A. Lundström i Jönköping efter vederbörlig undersökning uppgjordt förslag om torrläggning af nuvarande platsen hade icke tillvunnit sig nämdens gillande, hvarför uppehåll skett i utförandet af förstnämda beslut, och härom hade församlingsmedlemmarne nu blifvit kallade att yttra sig. - Sedan befogade anmärkningar blifvit framstälda mot domkyrkorådets sekreterare, hvilken, efter senaste kyrkostämman och dagens sammanträde tre gånger nlifvit från predikstolen utlyst samt i tidningarne kungjordt, ännu icke medhunnit att i protokollsboken införa sista stämmoprotokollet samt ej heller nu var tillstädes, beslöt stämman att vidhålla sin mening att nuvarande begrafningsplatsen skall torrläggas i enlighet med hr Lundströms förslag. - Åt kyrkorådet uppdrogs, att medelst upptagande af lån bestrida kostnaderna, och skulle om blifvande amorteringen, och skulle om blifvande amorteringen stämman framdeles besluta. - Frågan om ny begrafningsplats lemnades tillsvidare utan afseende.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 februari 1883
N:r 16.