Rättegångs- och Polissaker.

Stöld. Den 15 dennes hade f. artilleristen August Theodor Söderberg varit inne i D. B. V:s sparbankslokal for att å f. art. Östergrens vägnar uttaga penningar. Vid sin bortgång tillgrep han från vaktmästaren en svart filthatt, som han sedermera pantsatte hos f. husb. Martell för 30 öre. Emellertid blef Söderberg snart misstänkt för stölden och togs i förhör af stadsfiskalen, då han erkände densamma, hvarför han häktades.
I dag hölls inför rådhusrätten ransakning å cellfängelset med den tilltalade, som otvunget vidhöll sin förut aflagda bekännelse, hvarför han dömdes att undergå 4 månaders straffarbete för andra resan stöld.
Söderberg, som är född i Visby 1856, dömdes 1881 för förfalskningsbrott och första resan stöld med inbrott till 1 år 6 månaders straffarbete, som han uttjente den 15 sept. 1882. Sedermera gaf han sig till sjös och hemkom för några veckor sedan.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 februari 1883
N:r 16.