Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 26 febr.

Många förseelser. Plåtslageriarbetaren Joh. Magnus Andersson en hos polisen bekant personlighet, stod tilltalad 1) för stöld af två plåtsaxar, en glasskärarediamant och en tumstock från bleckslagaren Fr. Johansson, äfvensom ett stycke bly om 8 skålp. från tändsticksfabriken, 2) för fylleri och 3) för förargelseväckande uppförande.
Hvad angår stölden af saxarne, så erkände svaranden att han tillgripit den ena, men den andra påstod han vara sig tillhörig, hvaremot målsegaren protesterade, emedan han för 1 krona i vittnes närvaro köpt saxen af den tilltalade; diamanten hade svaranden köpt af och sållt till obekant person.
Den 12 dennes hade A. anträffats liggande utanför österport i öfverlastadt tillstånd och innehade då blyet, som han sedermera erkände sig hafva stulit i tändsticksfabriken.
Samma dag hade A. på förmiddagen i sällskap med muraren Johan Holmgren i rättens förmak uppfört sig oskickligt, svurit, oqvädat innevarande personer och polis samt fört oljud. För dessa sist omnämda förseelser dömdes begge att hvar för sig böta 15 kr.; de andra mot Andersson anhängiggjorda målen uppsköts för bevisnings förebringande, då han skall infinna sig vid hemtningspåföljd.
Om sina lefnadsomständigheter uppgaf A. att han är född 1858 i Veskinde, hans fader dog 8 veckor innan sonen föddes; konfirmerades vid 15 år, hvarefter han blef antagen som lärling hos bleckslagaren Andersson, hos hvilken han vistades någon tid, hvarefter han kom till plåtslagaren Tofftén. Sedermera hade A. haft anställning i Stockholm, Söderhamn och Gefle, tills han åter kom till ofvannämde Tofftén, och derifrån till Johansson. I anseende till ett supigt och oordentligt lefnadssätt har A. blifvit uppsagd hos den ene mästaren efter den andre samt har alltsedan nyåret icke haft stadigvarande plats. Det var dock en tid som han tycktes ämna ändra lefnafsätt, ty han ingick i goodtemplarorden, derifrån han snart åter begärde att få utgå.

Barnuppfostringshjelp. Skräddaren C. A. Myhrbeck dömdes att till ogifta Johanna Pettersson utgifva 5 kr. i månaden för hvardera af hennes fyra barn, till hvilka M. erkänt sig vara fader.

Olaga gästning. Källarmästaren P. Malmqvist var af åklagaren tilltalad att hafva efter stängningstiden den 9 och 11 dennes haft gäster inne i schveitzerilokalen å stadshotellet, gent emot magistratens nyligen utfärdade förordning, som förbjuder sådant. Till sin ursäkt inlemnade svaranden ett af d:r Bolling utfärdadt intyg, att svaranden sedan en tid tillbaka genom sjkdom varit sängliggande, hvarigenom han icke, som sig bordt, kunnat öfvervaka ordningen inom lokalen.

Våld. Målaren Aug. Söderström hade angifvit arb. Hugo Lindbom, som med åtskilliga slag förfördelat honom. Lindbom erkände att han tilldelat målsegaren endast ett slag, hvarför vittnen en annan dag skulle höras.
- Arbeteren Klas Joh. Budin hade en dag slagit stadsbudet L. P. Gahnström, hvarför han dömdes att böta 10 kronor.
- Plåtslageriarb. Per Axel Renström, som ådömts värjemålsed, men åt denna brustit, fäldes för våld å gata att böta 20 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 februari 1883
N:r 17.