Bagaren J. E. Löfgrens borgenärer

kallas härigenom till sammankomst tisdagen den 20:de nästinstundande mars kl. 5 e. m. i Gotlands Enskilda Banks lokal härstädes, för att granska uppgjord redvisnings räkning öfver konkursboets förraltning, äfvensom derpå grundadt utdelningsförslag, samt att, derest detta godkännes, erhålla utdelning för bevakade fordringarne.
Visby den 22 februari 1883.
Rättens ombudsman.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 mars 1883
N:r 18.