Slite skeppsrederibolag

hade i torsdags bolagsstämma, dervid konsul Carl L. Ekman fungerade som ordförande.
Af revisionsberättelsen inhemtades att bolaget vid 1881 års slut häftade i skuld till delegarne med 233,205:45, och egde tillgångar af 34,134:-, hvadan bristen utgjorde 199,071:45.
1882 års bokslut uppgaf följande ställning:
Skulder:
Aktiekapitalet 224,000:-
Reservfonden 4,902:27
Summa 228,902:27

Tillgångar:
Fordringar 441:73
Innestående hos verkst. dir. 4,488:50
Säkra reversfordringar 22,391:07
Osäkra reversfordringar 2,115:88
Osäkra särskilda fordringar 702:16
Summa 30,139:34

Brist 198,762:93
Styrelsens berättelse tillkännagaf, att bolagets kända skulder till icke delegare blifvit betalda, och att årsproklama sökts och erhållits, samt att slututdelning af disponibla medel kommer att ske i september innev. år.
Derjemte bemöttes revisorernas anmärkningar; och föreslog styrelsen, att nu skulle utdelas 30 kronor pr aktie till delegarne.
Stämman, som gillade styrelsens åtgöranden och förklaringar, med undantag af att ett fraktbelopp å 600 kr. icke blifvit inbetaldt, beslör att för öfrigt lemna styrelsen ansvarsfrihet. Ett fordringsanspråk å 900 kr. skulle genom kompromiss afgöras.
Till styrelseledamöter återvaldes: hrr C. L. Ekman, P. Larsson Lilla Fole, I. C. Johansson och M. F. Gehne med hrr J. Ekelöf och L. Granberg till suppleanter; äfven återvaldes revisorerne hrr B. Bolin, J. Larsson och J. Pettersson, med hrr O. Jacobsson och L. Gardell till suppleanter.
Härefter utdelades ofvannämda 30 kr. eller 6 proc. pr aktie.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.