Hvit vinter

ha vi här på Gotland sedan i måndags, då ett digert snöfall började och som derefter dagligen ökats, så att för närvarande råder yppersta slädföre vid en temperatur af 2 á 3 gr. under fryspunkten. - Mars nämnes visserligen i almanckan vårmånad, men ter sig mera såsom göjemånad; dock torde härvidlag komma att gälla det gamla ordspråket; stränga herrar regera icke länge. Såsom bevis derpå må anföras, att våra här liggande ångbåtar nu med all ifver rusta sig färdiga till blifvande sommarkampanjen, hvilken antagligen kommer att öppnas första dagarne i nästa månad.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 mars 1883
N:r 21.