Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 12 mars.

Mjölkförfalskning. Lördagen den 3 sistl. februari hade stadsfiskal Jansson med två poliskonstaplar tagit prof å mjölk hos 23 försäljare dels å magasinen och dels å stora torget, dervid ett mjölkparti i hustru Årnells magasin befanns hafva 25,15 grader och således underhaltigt. Försäljerskan uppgaf att mjölken inkommit från kyrkoherden M. Lyths i Vall ladugård. Efterföljande dagar togos ånyo prof på samma ställe; men den 8 s. m. passade två polismän på när mjölkbudet från prestgården kom till staden, då kärlen inburos och öppnades i deras närvaro och profvades samt befanna vara mellan 32 och 33 gr. och innehålla 0,1 % vattenhalt.
Med anledning häraf tilltalade allm. åklagaren kyrkoherden Lyth för mjölkförfalskning. I ett längre muntligt anförande som började med: Det är nå got oerhördt, att en kyrkoherde blifvit åtalad för förfalskning af mjök och torde således bli en cause célébre, bestridde svaranden käromålet under påstående att åklagaren stämt oriktig person, enär svarandens hushållerska med fru Årnell ingått öfverenskommelsen om leverans af mjölk, hvadan han ej hade det ringaste med nämda affär att skaffa; men då åklagaren förfarit övisligt genom att profva mjölken i såarne och ej direkte i kärlen, som kommo från gården, så fanns det för ögonblicket intet i hela verlden, som mera intresserade än denna mjölkfråga. Sin hushållerska fritog svaranden att hafva uppblandat mjölken, ty en mera pålitlig, ärlig och trogen rjenare hade man svårt att finna; detta säger jag inför vällofl. rätten och inför allmänheten yttrade han, hvarpå han tog åklagaren i sträng upptuktelse, förmodligen för att denne vågat väcka ett så beskaffadt åtal. Målet uppsköts för hörande af vittnen.

Stöld. Ynglingen August Fredinand Brusell var tilltalad att hafva den 20 sistl. februari ur en landtbos vagn i handl. Klingwalls gård till gripit en flaska punsch, ett par trätofflor hos handl. Olof Larsson och å en ölstuga 5 halfbuteljer öl, hvilka sistnämda förestånderskan dock icke märkt sig hafva förlorat. Punschen hade Brusell i sällskap med några pojkar utdruckit, hvaraf han blifvit rusig och tillgrep då tofflorna. Son han helt nyligen blifvit dömd till två månaders straffarbete i tre månader eller sammanlagdt fem månaders straffarbete och för fylleri 10 kr., som, i händelse tillgång saknades, förvandlades till ytterligare nio dagars fängelse.
- Plåtslagaren Johan Andersson, som varit tilltalad för stöld af plåtsax, bly m. m., fäldes att för snatteri böta 40 kronor.

För fylleri fäldes statskarlen August Jonas Jonasson från Varplösa i Björke att böta 5 kr.

Våld. F. artilleristen Carlsson hade nyligen blifvit öfverfallen och slagen af båtsmannen Johan Nygranne, som för våldet dömdes att böta 20 kr.
- Arbetaren Hugo Lindbom dömdes likaledes att böta 20 kr. för våld å målaren Söderström.

Olaga gästning. Som källarmästaren P. Malmqvist blifvit till åtal anmäld att hafva efter stängningstiden den 15 och 17 februari haft gäster inne i utskänkningslokalerna å Stafshotellet och ej blifvit visadt att gästerna af honom underrättats om den sena tiden hade åklagaren uttagit stämning å herr Malmqvist för olaga gästning. Svaranden bestridde förhållandet, hvarför målet uppsköts för bevisning.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 mars 1883
N:r 21.