Stadsfullmäktige

hade i tisdags sitt ordinarie månadssammanträde.
Emot fullmäktiges godkännande af frånvarandes anmälda förhinder att närvara opponerade sig hr Jeurling, påstående att dessa hinder skulle närmare uppgifvas. Beslutet blef, att pröfningen deaf skall ske vid nästa på följande sammanträde.
Af ärendena, som förekommo, må nämnas följande:
1. Beslöts, att besvär skulle i kammarrätten anföras deröfver att pröfningskomiténs befriat kaptenerne Leatz och Jacobsén samt löjtnanten Drös från utskviders erläggande till Visby stad såsom mantalskrifne inom kempaniernas stånd i respektive landtsocknarne.
2. På framställning af brandchefen beslöts, att kungörelsen om kårens öfningar skall endast införas i befallning hafvandes kungörelser och i stadens tidningar samt anslås å rådhuset och andra lämpliga ställen.
3. Gillades sekreterarnes förslag till utlåtande öfver hrr Romdahls, L. Vedins m. fl:s besvär öfver k:s befallnindshafvandes kungörelse angående tiderna för bränvins- och ölförsäljningsställenas öppethållande, dervid iake annan ändring föreslås än att dessa ställen under sommarmånaderna må få hållas öppna från kl. 6 f. m.
4. Drätselkammaren bemyndigades att återbetala till enkefru T. Stoltz 391 kr. 93 öre, som, enligt kammarrättens utslag, frn. S. måst för mycket erlägga i statsutskylder.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 mars 1883
N:r 22.