D:r Bolling

har på begäran erhållit afsked från stadsläkarebefattningen härstädes. Tjensten uppehålles af hr B. till denna månads slut.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 mars 1883
N:r 22.