Tryckfrihetsmålet

mot denna tidning förekom åter i måndags, då svaranden inlemnade ett skriftligt bemötande af kärandeombudets påståenden och vrängda framställningar af fakta. Svaranden gjorde dervid följande yrkanden:
att käranden måtte, sedan han afstått från sin ansvarstalan rörande hans yttrande å predikstolen, förklaras icke vara rätte käranden i hvad som angår saken i öfrigt, eller tidningens reflexioner öfver storleken af det honorarium eller arvode, som käranden i egenskap af missionär tilldelades af stadsmissionens styrelse, hvilken tydligen ensam drabbas af tidningens uttalade klander öfver den allmängjorda, frikostiga ätgärden; eller om detta yrkande ej bifalles,
att käranden måtte åläggas förete sådane handlingar, som ådagalägga hvem och hvad han är, hvilka upplysningar ännu icke blifvit af ombudet lemnade.
Kärande-ombudet, som afstod från vidare yttrande i saken, fodrade i rättegångskostnadsersättning 50 kr. (antagligen sitt betingade honorium) och papperslösen samt förklarade sig villig att genast utse jurymän; men, då svaranden sade sig derpå icke vara beredd, uppsköts målet till onsdagen den 28 i denna månad, då jurymän komma att väljas.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.