Som stabschef

vid militärbefälet på Gotland har kaptenen vid generalstaben V. T. Unge blifvit förordnad att från och med den 1 april tills vidare tjenstgöra.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.