I. O. G. T. Stor Påsk-Fest.

Logen No. 331
"Oskars minne"
gifver
Påskdagen kl. 4 eftermiddagen å OSCARSSALEN
FEST

med omvexlande föredrag, sång af logerna S:t Olofs och Oskars minnes förenade sångkör samt musik af messingsqvartett under musikern fanj. S. Köhlströms ledning.
Majoren och riddaren Ihre samt pastor Sjögren från Fridhem hålla föredragen
Kaffe bjudes!
Efter festen sättes loge och nya medlemmar intagas.
Pris: 5 första bänkarne 75 öre; öfvriga platser 35 öre. - Biljetter tillhandahållas under veckans lopp i herr F. Wibergs tobakshandel, hos herr F. Segerdahl, Adelsgatan samt i undertecknads rakstuga, festdagen efter kl. 2 e. m. vid ingången.
Å logens vägnar
G. A. Sundström, V. Ö. T.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 mars 1883
N:r 24.