Tryckfrihetsmålet.

I dag utsågos jurymän i målet mellan stadsmissionären Youngberg och vår tidnings utgifvare.
Af rätten valdes:
landssekreteraren J. Hambræus,
majoren O. Carlstedt (utesluten af svar.),
läroverksadj. O. Rosman (utesl. af kär.),
bankdirektör H. Pettersson,
lektorn J. A. Fagerholm.
Af käranden:
rektorn N. A. Forsberg,
domkyrkoadj. J. A. Hallström,
bankdirektören G. Kolmodin (utesl. af svar.)
häradh. A. Waldenström.
Af svaranden:
majoren N. Törnqvist,
kaptenen A. Gardell,
kronofogden D. Calissendorff,
brygg. L. Wedin (utesl. af kär.)
Mot hrr Kolmodin och Hallström anförde svaranden jäf, enär de under rättegången med sina namn underskrifvit ett intyg från stadsmissionen och således borde anses hafva ingripit i målet till skydd för käranden, hvilken jäfsanmärkning rätten efter en längre enskild öfverläggning icke godkände. Svaranden anmälde missnöje med beslutet.
I händelse af komptetteringsval utsattes målet att åter förekomma om måndag kl. 11 f. m.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 mars 1883
N:r 25.