En sällsynt naturens lek,

omtalar vår korrespondent, i det att vid Lilla Hafor i Hablingbo i dessa dagar kort före påsk, tilldrog sig den märkliga händelsen, att, då man kom för att gifva fåren sitt foder, hade en tacka framfödt icke mindre än fem (5) ungar, och alla i sorgdrägt med den svarta färgen; fyra voro dödfödde, den femte var vid lif, dock endast få timmar. Alla fem små lammen voro fullt utbildade, ehuru något mindre till växten än de vanligen förekommande.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 april 1883
N:r 27.