Aktier till salu.

Gotlands Enskilda Bank låter medelst offentlig auktion, å Stadens auktionskammare, fredagen den 11 april kl. 12 på dagen till den högstbjudande försälja 2:ne Aktier i ångfartygsbolaget "Södra Gotland"; hvilka aktier blifvit af Carl Klint Bringsarive i Eskelhem, i bemälde Bank för derstädes erhållet lån pantsatta. Inropsbeloppet skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Vid samma tillfälle och med enahanda betalningsskyldigheter utbjudas och försäljas äfven frivilligt några Aktier i ångfartygsbolaget "Gotland".
Visby den 5 april 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 april 1883
N:r 28.