Från sjön.

Ett af rederibolaget Sveas segelfartyg, fregattskeppet Odin, kapten A. Nilsson, har på resa från Java med socker haft oturen att råka ut för en fruktansvärd storm, som fortfor i flera dygn. Fartyget sprang slutligen läck men man lyckades genom pumpning hindra vattnets stigande i rummen och länsade undan till Queenstown, der fartyget skall reparera. Under samma resa råkade skeppet ut för ett likartadt missöde i Atlantiska oceanen och nödgades äfven denna gång angöra hamn för att afhjelpa skadan. Odins drägtighet är 1,170 ton.

Skonerten Tjelvar, kapten Sandström, har på resa till England i tjocka och strömsättning stött på grund vid Hven, och aftagen från grundet blifvit införd till Köpenhamn för att reparera lidna skador.

Briggen L'loyds, kapten Lind, ankom i går till destinationsorten Kiel.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 april 1883
N:r 28.