Sjelfmord.

I måndags vid 5-tiden på morgonen afhände sig f. hemmansegaren Hans Hallgren vid Stora Vikarfe i Viklau lifvet medelst hängning. H. vårdades å härvarande kurhus från den 16 sistl. februari till den 22 mars, då han återvände till hemmet å ofvannämda ställe, der han bodde hos sin son. Dagarne före sjelfmordet var han ytterst tystlåten och förbehållsam, förklarade sig känna ånger och blygsel öfver sina handlingar och sade sig ej veta hvad han skulle göra af sig. H. är född 1819 samt säges befunnit sig i goda ekonomiska omständigheter.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 april 1883
N:r 28.