Stadsfullmäktige

fattade i tisdags följande beslut:
1. bifölls hamndirektionens förslag, att kostnadsfritt måtte upplåtas en del af s. k. hamnkontorsbyggnaden vid skeppsbron till förvarande af apparaterna till en föreslagen räddningsstation härstädes;
2. för begagnade af jernvägsspåret från stenbrottet till hamnen under förflutna 4 åren, hade jernvägsstyrelsen afgifvit kostnadsräkning, som af hamndirektionen blifvit förordad till liqviderande med 497 kr jemte anvidande af härtill erforderligt belopp, samt hade dir. tillika hemstält, att nytt kontrakt måtte med jernvägsstyrelsen afslutas om fortsatt begagnade af jernvägsspåret för samma ändamål mot erläggande af 10 öre pr vagnslast sten hvilket allt bifölls;
3. remitterades till Drätselkammaren en af borgm. Een ingifven skrifvelse med anhållan att upplysning måtte meddelas om vilkoren för upplåtande af åtskillig jordlotter norr om staden till ett blifvande större cementbolag;
4. beslöts att fullm. skulle instämma i magistatratens åsigt om bibehållande för nästkommande år af ett minuthandelsställe och 6 utskänkningsställen för bränvinsförsäljning;
5. godkändes kontraktet med t. f. stadsläkaren, derigenom hans aflöning blifvit bestämd till 10 kronor för dagen samt ersättning för hit- och återresan.
Rörande ölstugorna hölls en längre och varm diskussion, hvaraf man har skäl att vänta en intressant fortsättning, då några från magistaten infordrade handlingar framdeles komma att skärskådas.Gotlands Tidning
Lördagen den 14 april 1883
N:r 30.