Vid stadsfullmäktiges

extra sammanträde i tisdags beslöts att hos Regeringen göra ansökan om rättighet för stadsfullmäktige att, i likhet med andra städer, utse stadsläkare.
Till doktor Bolling framburo fullmäktige genom lektor bergman samhällets stora tacksamhet för den pligttrohet, nit och vänlighet hr Bolling städse visat i utögningen af sitt mödosamma kall som stadsläkar.Gotlands Tidning
Lördagen den 21 april 1883
N:r 32.