En försumlig prest.

Domkapitlet har ålagt kyrkoherden E. Kahl i Vänge att snarast inkomma med uppgifter till folkskolinspektören om Buttle skoldistrikt, hvilka uppgifter kyrkoherden försummat att inom förelagd dag aflemna.Gotlands Tidning
Lördagen den 21 april 1883
N:r 32.