Stadshotellet

härstädes kommer att 1 maj stängas för realisering medelst auktion af källarmästaren P. Malmqvists konkursmassas lager och lösörebo, enligt beslut som fattades vid borgenärssammanträdet i torsdags. — Vinhandelsfirman Forsgrén & Vileken i Stockholm var äfven nu orsaken till detta för realiseringen af massans lager ofördelaktiga beslut, hvarigenom undertrycktes öfrige borgenärernes bättre åsigt, att lagrets realisering borde medelst rörelsens bedrifvande såsom hittills ännu i tre månader, fortsättas, helst som hyran ändock skall med förmånsrätt utbetalas till d. 1:a nästk. oktober efter 4,000 kr. per år beräknad.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 april 1883
N:r 34.