Vapenöfningar

med Gotlands national-beväring skola innevarande år ega rum å vanliga mötesplatser under följande antal dagar nämligen:
Officersmöte under 12 dagar för infanteriet från och med den 28 maj till och med den andre juni samt från och med dec 11 till och med den 16 juni och för artilleriet från och med den 28 maj till och med den 2 juni samt från och med den 18 till och med den 23 juni:
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med den 4 juni; med beväringsbatterierna under 13 dagar från och med den 4 juni med 7 dagars förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen, samt vid artilleristamtruppen från och med den 1 till och med den 26 maj och från och med den 4 till och med den 9 juni;
Batterimöten för artilleriet;
Bataljonsmöten för jägare vid de kompanier, hvilka medgifvit att exercera å gemensam mötesplats, och
Kompanimöten för jägarne vid de öfriga kompanierna; dessa tvenne sistnämda möten under 6 dagar nämligen för Södra och Medelbataljonerna från och med den 18 till och med den 23 juni, Visby och norra bataljonerna från och med den 25 till och med den 30 juni;
Artillerstamtruppens rekrytskola från och med den 19 mars till och med den 16 juni;
Stambatteriets exercis från och med den 11 juni till och med den 10 juli; samt
Förberedande öfningar för nationalbeväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare under 6 dagar utöfver tiden för befäls-, batteri-, bataljons- och kompanimötena från och med den 28 maj.
Till följe häraf skall samling ske;
till befälsmöte vid batteri och kompanichefernas eller befälhvarnes qvarter i Visby den 3 juni kl. 5 e. m. för underbefälet vid artilleriet, infanteriet och jägarne samt den 27 kl. 5 e. m. för det underbefäl af artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen;
Till batteri-, bataljons- och kompanimötena första exercisdagen kl. 5 f. m. å vanliga batteri, bataljons- och kompanimötesplatser.
Spelet samlas vid musikbefälhafvarens qvarter i Visby den 27 maj kl. 5 e. m.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 maj 1883
N:r 36.