Stadsfullmäktige

sammanträdde i går under v. ordf. d:r C. J. Bergmans ledning, och afgjordes dervid följande ärenden:
1. Bifölls af drätselkammaren tillstyrkt ansökan om öfverlemnande af en del jord norr om staden under galgberget till ett cementbolag.
2. Helsovårdsnämdens begäran, att ett anslag af 2,000 kr. måtte ytterligare ställas till nämdens diposition, bifölls.
3. Skomakaren Vestbergs och handl. Jonas Johanssons infästeansökningar beviljades; men en dylik ansökan af enkefru Linné afslogs på skäl som af drätselkammaren blifvit anförda.
4. Grossh. V:m Carlsson i Stockholm hade gjort ansökan om upplåtande af 15,550 qv. meter jord af s. k. Ekmanska åkern vid kopparsviksvägen till mergeltägt, som bifölls i enlighet med drätselkammarens tillstyrkande utlåtande.
5. Frågan om ölstugorna blef på förslag af hr Kolmodin tillsvidare bordlagd.
6. T. f. stadsläkaren d:r Lannerstjerna hade framstäldt begäran, att hans öfverenskomna dagaflöning 10 kr. måtte höjas till 15 kr., enär han, under den månad som förflutit, icke kunnat uppnå mer än en krona pr dag i inkomst af betalande patienter. Medelst votering afslogs framställningen af 15 mot 4 bifallande.
7. Regeringen hade för yttrandes afgifvande underställt frågan om norra och södra landsförsamlingarnes anslutande till staden i såväl administrativt, judicielt, kyrkligt som kommunalt hänseende. Haröfver hade sekreteraren uppsatt förslag till underdånigt utlåtande, som ville framhålla att staden deraf finge flera olägenheter än fördelar, men skrifvelsen förkastades, och blef frågan hänskjuten till drätselkammaren.
8. På framställning af hamndirektionen beslöts, att drätselkammaren skulle inkomma med närmare utredning rörande Vattenkuranstaltens egare, i afseende på begagnande af omgifningarne såväl på land som sjö.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 maj 1883
N:r 37.