Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 7 maj.

För oloflig ölutskänkning fäldes Bina Dahlström att böta 15 kr. Som bekant hade Dahlström utan att dertill egt rättighet öfvertagit hustru Hemströms ölförsäljning under dennas vistelse i Stockholm under uppgift att Dahlström vore edast antaget biträde åt enkan Hemström.

Bouppteckningsed aflades af hustru Charlotta Pettersson och arb. Anders Holmberg, enkan och svärfadern till i Stockholm aflidne bryggaredrängen Samuel Holmberg.

Vittnesförhör för dödsfalls skull hade af f. engelske v. konsuln C. Falk begärts att företagas med hamnmästaren A. N. Vinberg och lotsen C. Vinberg rörande ryska ångmudderverket Nevas 3 grundstötning vid inloppet härutanför, då det i december 1875 var under bogsering af dykeriångaren Neptun. Af de fem till vittnea framstälda frågorna framgick att hr F. hufvudsakligen ville veta om strandningen egt rum och om den skett af olyckshändelse, som ock af vittnena intygades.

Arb. Carl Rörfelt dömdes i dag vid rådhusrättens sammanträde å cellfängelset att för det han den 1 maj i öfverlastadt tillstånd uppfört sig på ett förargelseväckande sätt och sönderslagit för vid samma tillfälle föröfvadt våld mot polis undergå 2 månaders fängelse, och skulle böterna, i händelse tillgång saknades, förvandlas till ytterligare 10 dagars fängelse. Brodern Gustaf Rörfelt, som äfven misshandlat polisen, dömdes att undergå 1 månads fängelse. Parterne förklarade sig nöjde med domen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 maj 1883
N:r 37.