Stadens riksdagsman,

hr Aug. Bokström och norra häradets representant h:r P. Larsson hitkommo i går från hufvadstaden. Särdeles, vidkmmande den förstnämde har man gifvit uttryck af nyfikenhet om orsaken, hvarför en så stor politisk capacitet, som h:r B. vill anses vara, just nu afreser från rikrdagen, då regeringens förslag till »de stora frågornas lösning» föreliggor till afgörande.
Att fira pingsten i hemmet kan ej egentligen vara orsaken för h:r B. fastheldre kan det vara den bekante utgången af frågan i stadfullmäktige, angående regeringens förslag om norra och södra landsförsamlingarnas incorporerande i Visby stads kommunala, kyrkliga, judiciella och administrativa förhållanden, som förmått h:r B. att göra en tripp hit, möjligen befarande, att fullmäktige komma att vid denna frågas afgörande visa sig mera sjelfständiga i beslutet, än som öfverenstämmer med h:r B:s åsigt. Ett ordspråk säger: »när katten är borta, dansa mössen på bordet»; och för en partichef är det ofta ganska farligt att vara frånvarande då åt intrigfulla syften vill åstadkommas framgång. Vi erforo detta senast i tisdags, då den, på befallning af stadsfullmäktiges v. ordförande af sekreteraren uppsatta svarsskriften i förberörda fråga till regeringen föredrogs, men ogillades, såsom icke öfverenstämmande med stadens sanna och tidsenliga fördelar.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.