Sjelfmord.

I måndags morgon förkortade hemmansegaren Niklas Johansson, Kysings i Vall, sitt lif medelst hängning. Under sista tiden hade han fällt yttranden, som häntydde härpå, hvarför han noga vaktades af hustrun och barn, men detta oaktadt verkstälde han sitt uppsåt. Anledningen lär vara en borgensförbindelse å 2,000 kr., som han måst infria. Johansson var i goda omständigheter.
För omkring två år sedan afhände en broder till den nu aflidne sig lifvet äfven genom hängning.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.