040528-tindtadebadplats.jpg

Från sjön.

Ångaren Alexander, som i höstas strandade och sjönk vid Sandhamn, har i dessa dagar bergats och införts till Sandhamn af bergningsångarne Neptun och Hero. Fartyget har sedermera blifvit upptaget på Finnboda slip för att få skadorna undersökta och uppskattade.
Enligt telegram till Daily News har ångaren Grappler brunnit på kusten af engelska Amerika. Passagerarnes antal utgjorde 100 och omkring hälften deraf omkom. Äfven kaptenen förlorade lifvet.
Det är en gammal sed i England att utbetala en betydlig belöning åt det fartyg som kommer med den första lasten té af årets skörd från Kina till London. Stirling-Castle heter den ångare som i år kommit först. Den har tillryggalagt vägen från Woosung till London på 31 dagar, under det fartygen förut plägat vara 36 á 37 dagar på vägen. Stirling-Castle har med jemn fart gjort 18,5 knop i timmen. Maskinen har arbetat med 8,000 hästars kraft och förbrukat öfver 100 tons kol om dygnet.
En högst ovanlig händelse tilldrog sig den 5 d:s i Hamburg. Då en ny ångare, Polyhymnia, om 4,000 tons drägtighet skulle gå af stapeln, gled han med en så förfärande hastighet i vattnet att han ej kunde stoppas af de tre nödankaren som genast fäldes utan med fall fart törnade mot brasilianske ångaren Buenos Ayres. Den senare, som träffades midskepps och som höll på att intaga sin last, började ögonblickligen sjunka; dock lyckades man dessförinnan föra honom till land. Lyckligtvis gick intet menniskolif förloradt men flere af besättningen på Buenos Ayres skadades illa. Båda ångfartygen blefvo svårt ramponerade.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.