Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 15 maj.

 
Viddringtonska målet mellan f. v. konsul Carl Falk, kärande samt handl. Carl Molander, konsul E. Liljevalch och bergnings- och dykeribolaget Neptun, svarande, angående ersättningsanspråk, förekom åter för ny behandling, sedan målet blifvit från hofrätten återförvisadt. Käranden företedde on diger skrift, hufvudsakligen innehållande en mängd kränkande beskyllningar och insinuationer mot Liljovalch, hvilka Falk begärde få bevisa med vittnen och intyg samt fordrade att dessa senare mätte fä medfölja protokollet. Rätten afalog detta ea-som icke hörande till målet, hvarjemte Falk tillrättavisades af ordföranden för att, uppehålla domstolens tid med att uppläsa »en smädesskrift» mot vederparter.
Några vittnen, som icke hade något i sjelfva saken upplysande att omförmäla, hördes.
För att bemöta den omnämda skriftens innehåll och väcka å käranden de ansvarspåståenden, som den torde förunleda, begärde svarandeombudet uppskof, som beviljades till den 11 nästk. juni och skulle dessförinnan ingeniörere Santesson och Richnau, som verkställt en besigtningå vraket, höras på ed inför Stockholms rådhusrätt.
 
I Bingmarkska målet, förut här omnämdt, afkunnades utslag, hvarigenom ansvarsyrkandet å kapten Pedersen och grossh. Björkander gemensamt för utfädande och begagnande af en slags hon - hg fullmakt, ogillades, emedan eu säden icke var i lag förbjuden och käranden Bingmark dessutom egt kännedom om densammas förefinnande. lleremet förpligtades Björkunder att till Bing-mark utgilva hyra under tiden från den 19 oktober 1882 till Georg & Ludvigs hemkomst den 28 februari i år efter 80 kr. i månaden, dock med afdrag af de två månaders hyresersättning, som förut utbetalats och dessutom ersätta kosten efter 1 kr. 50 öre för dag. Kapten Pederson fäldes för utspridande af osanna beskyllningar, som anses menliga för kärandens goda namn och rykte, att böta 200 kr. och ersätta dennes häriger om uppkomna lidande med 300 kr. äfvensom rättegångskostnaden med 15 kr.
 
Tryckfrihetsmålet mot Gotlands Tidning i Svea hovrätt anfört mot Visby rådhusrätte utslag i tryckfrihetemälet beträffande närude tidnings radaktör Byström, dock med den skilnad, att hr B. anhållit att målet måtte återförvisas, derför, att två af kärandena jurymån blitvit orättvist bibehållne, ehuru af svaranden jäfvade.


Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 maj 1883
N:r 39