Tillkännagifvanden.

 
För uppbärande af 1882 års kommunalafgifter till Visby stad kommer uppbördsstämma att hållas å rådhuset på följande dager i nästkommande juni månad: fredagen den 15 med Strandroten samt Norderrotens 1:a och 2:a qvarter; lördagen den 16 med återstoden af Norderroten samt S:t Hansroten; måndagen den 18 med Klinterotens
1:a, 2:a och 3:e qvarter, och tisdagen den 19 med återstoden af Klinteroten samt utom staden boende, men dit skattskyldige personer.
Förrättningarna börjas hvarje dag kl. 3 a. in och fortgå till omkring kl. 7 e.m.
Debetsedlarne utlemnas på samma ställe måndagen den 11 juni kl. 3-4 e. m. Enligt stadsfullmäktiges beslut eger don skattskyldige rättighet att vid fbrutnåmda stämma erlägga endast hälften af debetsedelsbeloppet, i hvilket fall den återstående hälften får erläggas i nästkommande september månad å dag, som framdeles kommer att tillkännagifvae; dock bör minst hälften af debetsedelns belopp ovilkorligen vid första stämman inbetalas vid äfventyr att eljes dess hela belopp samt tre procent derutöfver omedelbart derefter exekutivt uttagas.
Vid stämman sker upprop af de skattskyldige i husnummerföljd, börjande med Strandrotens 1:a qvarter och fortgående i den ordning här ofvan angifvite, och bör ligviden hålet lemnas i jemt afräknade penningar.
Visby den 25 maj 1883.
Drätselkammaren.


Gotlands Tidning
Lördagen den 2 juni 1883
N:r 44