Genom offentlig,

 
frivillig auktion, som lördagen den 9 juni från kl. 10 f. m. kommer att förrättas i f. d. Lindgrenska huset i närheten af Norderport, låter derstädes boende enkefru Oom, i anledning af ämnad affyttning från orten, till den högstbjudande försälja större delen af sitt i alla afseenden särdeles välhållna lösörebo och hvarlbland: silfver och nysilfverarbeten af hvarjehauda slag, en mängd glas och porslin, allehanda sorters köks- och andra hushållssaker, åtskilliga möbler, utmärkt goda (tyska) sängkläder, diverse linne och duktyg, afildne herr Ooms efterlemnade, i godt skick befintliga, gang-kläder, deribland en pels, jemte en myckenhet andra saker, som icke här behöfva så noga uppräknas; och lemnas åt betrodde köpare 2 månaders kredit.
Vid samma tillfälle, kl. 12 på dagen, försäljas älvan, att kontant betalas, 5 st. svenske statens premieobligationer, jemte f. landtbrukaren P. Andersson., finderbys i VesterLejde, konkursmassas utestående för osäkra ansedda fordringar.
Dessutom försäljas på eftermiddagen, om så medhinnes, för afidne direktören Hampus Bergmans sterbhusdelegares räkning, jemväl med 2 månaders betalningsanstånd för godkände inropare, diverse bättre möbler och annat husgeråp, 2 st. ressor-madrasser, 2:ne divansmattor, sydda af sefirgarn och silke, ett tékök af koppar, diverse lumpor jemte åtskilligt annat smått, äfvensom några sorters vin, bestående af Champagne, Madeira, Sauternes, Bareac, S:t Julien, samt vanligt rödt vin — några hel- och halfflaskor af hvardera slaget.
Visby den 28 maj 1883.
Auktionskammaren.


Gotlands Tidning
Lördagen den 2 juni 1883
N:r 44