Visby stad,

inregistrerad att vara en af Sverges andra klassens städer, har dock i ett afseende betydligt sjunkit under många mindre stadssamhällen, nämligen deruti att vara nästan alldeles i saknad af ett hotell för härbergerande af resande. Det enda, som för närvarands finnes, ur hotel Smedmann, som dock i afseende på utrymmet, med 6 á 8 rum, måste vara otillräckligt, helst som mången handelsresande är i behof af 2 rum. När härtill kommer, att under sommaren vanligtvis anländer en mängd andra resande: turister, vetenskapsmän, artister och forskare; (vi vilja icke särslilt nämna badgäster. då de flesta bland dem synas vara sådana, som älska att så litet som möjligt blifva synliga i sällskap med glada menniskor), bör det väl vid sådant förhållande tillhöra vederbörande som hafva vår kommuns angelägenheter sig anförtrodde, att ställa sig i spetsen och taga initiativ till höjande af stadens anseende och fördelar, genom att åstadkomma det aldraförsta medlet; beredande af tillfälle för de resande att få tak öfver hufvudet. Det går icke an, att såsom hittills slå döförat till och öfverlemna denna stadens vigtiga angelägenhet åt den enskilda företagsamheten hvilken, såsom vi sett, ej förmår att uppehålla en så ytterst nödvändig sak som denna. Dervid fordras nämligen ett större kapital riskera att underkasta sig en här mer än annorstädes råkande brist på erkännande och uppmuntran för ganska stora uppoffringar, som måste göras vid uppsättningen af ett tidsenligt hotell. Mången, som har stora pretentioner, förbiser denna omständighet. Här måste staden ingripa, och ångbåtsbolaget, spritbolaget m. fl. dylika samhällsinrättningar böra känna sig manade att understödja stadsstyrelsen i åstadkommande af åtminstone ett tidsenligt hotel för resande.
Såsom skäl för detta påstående, anse vi oss ej behöfva anföra flere än då vi hänvisa till sådana smärre stadssamhällen såsom Arboga, Borås, Eskilstuna, Falköping Mariestad, Oscarshamn, Uddevalla, Vestervik, Vesterås m. fl., att icke nämna - Trollhättan, hvilka alla, ehuru till invånarnes antal betydligt understigande vår stads, hafva utmärkta hoteller och andra lokaler för resandes härbergerande.
För denna gång inskränke vi oss till det sagda, som blifvit förestafvadt af de många uttryck af förvåning och missbelåtenhet öfver här rådande märkliga förhållandet i nämda afseende.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48