Fartygsköp.

I n:r 46 af tidningen nämde vi, att här hemmahörande skeppet Slite blifvit försåldt i Hernösand för 14,000 kronor. Denna uppgift hafva vi nu att sålunda återtaga, att hr Ax. Sjöström, såsom korrespondentredare och egande en tredjedel, har häft köpet och tillhandlat sig öfrige två tredjedelarne efter ofvannämda köpeskilling 14,000 kr. således för 9,333 kr. 33 öre.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48