Från sjön.

I tisdags blef till Slite af engelska ångarren Oxford inbogserad briggen Adolf Michels, kapten Niemann, hemmagörande i Rostock och flytande på trälasten. Briggen, kommande från Riga och destinerad till Devonport, hade varit i kollision med ångaren och dervid vlifvit så svårt skadad, att lasten måste lossas för att fartyget skall kunna repareras.
- Skeppet Iris, kapten Hansson, har den 4 sistl. maj afseglat från Tuspan i Mexiko till Hâvre.
- Här förut omnämda engelska ångfartget, som strandat utanför Sandhamn, är på sin första resa stadda ångaren Hunstanton, kapt. Collen, med last af stenkol. Fartyget gick öfver grundet och sjönk på 10 famnars vatten. Fartygets redare med fru och barn voro passagerare, men blefvo jemte befälhafvare och besättbibg räddade och ankommo till Stockholm i torsdags morse. Neptunbolagets bergningsångare Hermes har ditkommit för att söka upptaga det sjunkna fartyget.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48