Genom offentlig och frivillig auktion,

som tisdagen den 10 juli kl. 11 f. m. förrättas vid Vatlings i Fole, försäljas ett halft mantal Vatlings till den högstbjudande, sådant det nu befinnes med åbyggnader, för att af köparen genast tillträdas. Denna hemmansdel är belägen nära allmänna landsvägen 1 1/4 mil från Visby, har skog till husbehof och sina egor uti ett skifte, är till större delen af god och bördig beskaffenhet och säljes med vacker, lofvande gröda. Hemmansdelen utbjudes dels i sin helhet, dels åbyggnader och dels hvarje ega särskildt. Egarne förbehålla sig rätt att pröfva anbuden samt antaga eller förkasta de samma efter godtfinnande. Köpeskillingen kan i det närmaste i sin helhet få innestå om köparen åtar sig ansvarighet för de i hemmansdelen intecknade skulderna. Närmare upplysning rörande hemmanet och vilkoren lemnas vid auktionstillfället.
Fole den 28 juni 1883.
P. Larsson, Lilla Fole.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juli 1883
N:r 52