Eldsvåda.

Omkring kl. 1 på natten till förliden torsdag kom elden lös i bagare Svenssons hus vid strandgatan här i staden. Vid brandsignalernas gifvande väcktes allmänheten, som då låg i djupaste ro, hvarföe ock kan förklaras att vår brandkår var liksom litet yrvaken vid skötande af sina åligganden. Det som mest väckte uppmärksamhet var, att ehuru brandstället låg helt nära stranden och hafvet, i början klagades med skäl öfver vattenbrist vid sprutorna. Också hade möjligtvis den itända byggnaden kunnat blifva mindre illa tilltygad af elden, om tillstädeskomna sprutorna genast fått vattentillförsel. Släckningen gick derefter med vanlig raskhet och byggnadens qvarstående delar vittna om synnerligt kraftiga ansträngar. - Brandchefens strax intill belägna bostad räddades endast genom anbringandet på ett högst berömvärdt sätt af några yngre män, hvilka utan tvifvel komma att tillerkännas rättvisliga uppmuntringar. - Såsom en allmännelig åsigt gjorde sig dock tillkänna, att vår brandkår behöfver undergå stränga öfningar i disciplinärt afseende i ty man såg rätt många medlemmar deraf, hvilka voro nog sjelfsvåldiga att på egen hand vilja uppträda såsom befälhafvare och utöfver befallande åtgärder. Med ett ord, kåren tycktes icke ännu hafva insigt om, att lyda utgör förnämsta regeln för ett gynsamt resultat vid bekämpande af en fiende; denne må vara en personlig eller en så allmän som - elden.
Egendomen var försäkrad i Städernas allm. brandstodsbolag för 1,750 kr., men då lösegendom, lager och inventarier voro oförsäkrade och dessa af egaren uppskattades till omkring 6,000kr., gör hr Svensson en ganska kännbar förlust.
Om orsaken till eldens uppkomst hölls i torsdags middag förhör, som dock ej ledde till något bestämdt resultat utan antogs det med skäl att gnistor från eldstaden under pannan sprakat ut och antändt en närliggande hög torkved.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juli 1883
N:r 59