Musik.

Fröken Louise Pyk gaf förliden torsdag i härvarande domkyrka konsert, som af en fåtalig men dessmera tacksam publik med största bifall och nöje synbarligen åhördes, enär, som bekant är, biskop Anjou förbjudit att i hans kyrka gifva upplåder.Gotlands Tidning
Lördagen den 4 augusti 1883
N:r 61