Rättegångs- och Polissaker.

Afslagen nådeansökan.
Genom Svea hofrätts utslag d. 17 juni 1879 dömdes poststationsföreståndaren i Roma, Gotlands län, E. Nelzon till 7 års straffarbete, för det han tillegnat sig ett assureradt bref och postanvisningsmedel samt dessutom begått förfalskning.
Den dömdes moder, Adolfina Nelzon, född Becker, har hos k. m:t anhållit om nåd för sin son eller ock afkortning af den honom ådömda strafftiden, men denna hennes ansökan har afslagits. (F.)

Tjugu år i fängelse.
Hemmansegaren J. P. Johansson dömdes genom högsta domstolens utslag den 17 mars 1863 att mista lifvet genom halshuggning för det han medelst arsenik afdagatagit en sin oäkta son. Af nåd befriades han dock från dödsstraffet, hvilket förvandlades till lifstids straffarbete. Äfven från detta straff har Johansson nu anhållit att varda befriad, men denna hans ansökan har afslagits.Gotlands Tidning
Lördagen den 4 augusti 1883
N:r 61