Från sjön.

Den 18 augusti inkom till Slite holländska skonerten Lamme china, kapten A. H. Duit, hemma i Vendam, kommande från S:t Petersburg och distinerad till Bremen med last af trävaror.
Fartyget har på östra sidan af Gotland blifvit öfversegladt af engelska ångaren Graphic, hemma i Hull och kommande från Kotka till Lynn, äfven lastad med trävaror.
Skonerten kommer att der lossa och reparera lidna skador.
Ångaren Laughbrow, kapten Adic, hemma i Newcastle on Tyne, och kommande från Fredrikshamn med trävaror till Hull, strandade i måndags å grundet Britterna vid Östergarn. Medelst hjelp af kustbor kom fartyget flott och fortsatte resan.
Skeppet Udjus, ankom i fredags till Kalmar, bogserad från Slite af Poseidon. Fartyget kommer att der undergå reparation efter grundstötningen å Gotlands östra kust.
Korvetten Eugenie har under några dagar legat i Fårösund, men åter derifrån afgått.
Jakten Två bröder, kapten Andersson, hemma i Helsingborg, kommande från Sundsvall och destinerad till Kiel med trävaror, inkom i går afton till Slite flytande på lasten. Jakten hade blifvit påseglad af tyska ångaren Moskwa, kapt. Meyer, stadd på resa till Reval. Vid påstötningen skar ångaren sin förstäf in endast några tum från kapten Anderssons frus hufvud der hon låg sofvande i kojen.
Från Norrköping skref i lördags: Enligt vid middagstiden i dag erhållna underrättelser från det kantrade ångfartyget Vadstena började länspumpningen i morse. Kl. 9 kom fartyget flott af grundet och afgick på förmiddagen till Hästö samt förmodas inkomma hit morgon. Fartyget, som eger åtskilliga hål i botten, kommer att intagas i härvarande skeppsdocka.Gotlands Tidning
Onsdagen den 22 augusti 1883
N:r 66