Aflidne källarmästaren

P. Malmquists borgenärer kallas härigenom att sammankomma lördagen den 12:te nästinstundande Januari, kl. 5 e. m., å herr J. B. Möllers kontor för att, efter tagen kännedom om konkursboets förvaltning, granska det upprättade utdelningsförslaget.
Visby den 27 december 1883.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri