Sjöfarande.

Att en lista till aktieteckning i och för åvägabringande af en regulier ångbåtstrafik mellan Vestervik och Libau via Gotland å nyo blifvit framlagd i Nybergska bokhandeln i Visby, sådant får jag härmed och enligt mig lemnadt uppdrag till allmänhetens kännedom meddela med anhållan, att en hvar, som intresserar sig för denna sak ville ju förr dess hellre genom tecknande af aktier, hvilkas nominella belopp nu är nedsatt till 100 kronor, befodra och understödja det fosterländska och löftesrika företaget.
Burs den 20 dec. 1883.
A. J. Lyth.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri