Liqvidsanmaning

De, som af undertecknad köpt ved på kredit vare sig på auktionen vid "Emilsro" 7 sistl. november, eller under hand här i staden, underrättas härigenom, att betalningstiden infaller den 7 januari 1884; skolande full liqvid då erläggas, vid äfventyr eljes af promt utsökning. Derjemte påminnas jemväl de inropare, hvilka hafva till betalning förfallna skulder till auktionskammaren, på detta sätt om skyndsam liqvidsuppgörelse, vid påföljd af skuldbeloppens exekutiva indrifning, om liqviden än ytterligare fördröjes.
Några ringa och anspråkslösa förbindelser till mig enskildt vänta äfven på ofördröjligt infriande.
Visby den 27 december 1883.
EDVARD RINGBOM.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri