Kungörelse.

Med ingången af år 1884 kommer den af kongl. maj:t och riksdagen beslutade Postaparbanken att träda i verksamhet.
Vid samtliga postkontor och de flesta poststationer kommer samtidigt postsparbanksrörelse att anordnas.
En hvar af dessa postanstalter - hvilka betecknas med namnet postsparbankskontor - är för postsparbanksärendens handläggning tillgänglig under alla de tider, då postanstalten hålles öppen för brefs in- och utlemnande m. m.
Medel, som å postsparbankskontor insättas, må ej understiga en krona. Derutöfver sker insättning endast i helt krontal.
För att främja besparing af äfven mindre belopp, varda emellertid å samtliga postkontor och hos särskildt antagne försäljningsmän tillhandahållna s. k. sparmärken.
Sparmärke betalas med 10 öre.
Vid köp af sparmärke erhålles afgiftsfritt s. k. sparkort.
Sparmärken anbringas å soarkort och, då märkenas antal uppgåt till tio, kan kortet användas för insättning å postsparbankskontor.
Innestående postsparbanksmedel kunna, efter behörig uppsägning, lyftas antingen å det postsparbankskontor, der de blifvit insatta, eller också å hvilket som hälst annat postsparbankskontor i riket.
I motbok, hvilken afgiftsfritt tillhandahålles af postsparbankskontor, införas medel, som blifvit insatta, och afföras medel, som uttagas.
Den ränta å innestående medel, som af Postsbarpanken erlägges, utgör för månad 3/10 procent.
För utbetalande af samtliga i Postsparbanken insätta medel och den å densamma upplöpande ränta, har staten iklädt sig ansvarsskyldighet.
Närmare underrättelser om hvad i afseende å postsparbanksmedels insättande och uttagande m. m. är att iakttaga, finnas meddelade i det sammandrag af hithörande författningar, som, jemlikt kongl. maj:ts nådiga kungörelse den 22 juli 1883, skall i motbok finnas infördt.
Från och med ingången af nästinstundande år komma nedanstående inom Gotlands län befintliga postkontor och poststationer att äfven såsom postsparbankskontor betjena allmänheten, nämligen postanstalterna i Barlingbo, Bjerges, Burge, Burgsvik, Buttle, Duss, Eskelhem, Etelhem, Fårö, Fårösund, Gothem, Hablingbo, Hafdhem, Hejde, Helvi, Hemse, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klinteham, Kräklingbo, Källunge, Ljugarn, Lärbro, Othem, Roma, Ronehamn, Rute, Sanda, Slite, Stenkumla, Stånga, Tingstäde, Vamlingbo, Vestergarn, Veskinde och Visby.
Stockholm den 24 December 1883.
Kongl. Styrelsen för Postsparbanken.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri