Folkmängden i Visby

uppgår vid årskiftet till 6,293 personer. hvilket antal med 479 understiger den vid 1883 års ingång angifna folkmängdssiffran. Anleningen till den stora minskningen är, att omkring 500 personer, som förut ehuru boende eller uppehållande sig härstädes blifvit inräknade i folkmängden, nu blifvit ur böckerna afförda.
Norra landsförsamlingens invånarantal har under året minskat med 7 och utgör nu 169 personer,
I södra landsförsamlingen har folkmängden ökats med 3 personer och uppgår nu till 95.
Inom staden hafva 43 äktenskap ingåtts under året.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri